ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΟΝ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ: Χάρισε 301 Χαμόγελα

 

1. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ: Η ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία “COFFEEBRANDS ΕΛΛΑΣ, ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ, ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΣΗΜΑΤΩΝ, ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΕΙΔΩΝ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ” και τον διακριτικό τίτλο “COFFEEBRANDS ΕΛΛΑΣ Α.Ε.”, η οποία εδρεύει στον Άγιο Στέφανο Πατρών (Είσοδος ΒΙ.Π.Ε. Πατρών), με Α.Φ.Μ. 800633167, Δ.Ο.Υ. Γ΄ Πατρών (εφεξής καλούμενη η «Διοργανώτρια»), στο πλαίσιο προώθησης των προϊόντων υπό το εμπορικό σήμα «Coffeebrands», προκηρύσσει διαγωνισμό με την ονομασία «Χάρισε 301 Χαμόγελα» (εφεξής καλούμενος ο «Διαγωνισμός»), ο οποίος θα διενεργηθεί μέσω social media και website.

 

2. ΣΚΟΠΟΣ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ: Η ανάδειξη συνολικά τριών (3) νικητών σε μία (1) κλήρωση/κληρώσεις, στους οποίους η Διοργανώτρια θα απονείμει τα δια παρόντος, υπό  όρο 14, προβλεπόμενα δώρα.

 

3. ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΟΝ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ: Στον Διαγωνισμό μπορούν να λάβουν μέρος όλοι οι μόνιμοι κάτοικοι της Ελλάδας, οι οποίοι έχουν συμπληρώσει το 16ο έτος της ηλικίας τους (εφεξής καλούμενοι οι «Συμμετέχοντες»). Οι Συμμετέχοντες, όμως, που δεν έχουν συμπληρώσει το 18ο έτος της ηλικίας τους, μπορούν να κληθούν από τη Διοργανώτρια να παράσχουν για τη συμμετοχή τους τη γραπτή έγκριση των γονέων ή κηδεμόνων τους ή των ασκούντων τη γονική μέριμνα αυτών, ανά πάσα στιγμή, κατά τη διάρκεια του Διαγωνισμού και πάντως σε κάθε περίπτωση, κατά την παραλαβή των δώρων τους.

 

4. ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΖΟΜΕΝΩΝ: Δεν έχουν δικαίωμα στον Διαγωνισμό οι νόμιμοι εκπρόσωποι και οι υπάλληλοι της Διοργανώτριας, οι λήπτες του Συστήματος Δικαιόχρησης COFFEEBRANDS και οι υπάλληλοι αυτών, καθώς και οι σύζυγοι ή συγγενείς των ανωτέρω μέχρι και δεύτερου βαθμού εξ αίματος ή εξ αγχιστείας.

 

5. Για τη συμμετοχή στον Διαγωνισμό δεν απαιτείται η αγορά οποιουδήποτε προϊόντος ή υπηρεσίας της Διοργανώτριας. 

 

6. ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ: Ως διάρκεια διεξαγωγής του Διαγωνισμού ορίζεται το χρονικό διάστημα από τις 04/12/2020 και  ώρα 09:00 έως και τις 15/01/2021 και ώρα 20:00 (εφεξής η «Διάρκεια»).

 

7. ΤΡΟΠΟΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΟΝ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ: Με την επιφύλαξη των όσων ορίζονται στους όρους 3 και 4 του παρόντος, κατά τη Διάρκεια του Διαγωνισμού, οποιοσδήποτε ενδιαφερόμενος μπορεί να συμμετάσχει στον Διαγωνισμό, ακολουθώντας τα παρακάτω βήματα:

(α) Εισέρχεται στο link του Διαγωνισμού https://coffeebrands.win

(β) Καταχωρεί τα υποχρεωτικά στοιχεία, δηλ. Επώνυμο, Όνομα, Τηλέφωνο.

(γ) Καταχωρεί, εφόσον το επιθυμεί, τη διεύθυνση ηλεκτρονικού του ταχυδρομείου (e-mail).

(δ) Δηλώνει εάν επιθυμεί ή όχι να λαμβάνει διαφημιστικά και ενημερωτικά μηνύματα στο μέλλον.

 

8. Με την ολοκλήρωση της ανωτέρω διαδικασίας, ολοκληρώνεται η διαδικασία υποβολής της συμμετοχής στον Διαγωνισμό και οι Συμμετέχοντες θα ενημερώνονται για την επιτυχή καταχώριση της συμμετοχής τους.

 

9. Οι Συμμετέχοντες έχουν δικαίωμα συμμετοχής στον Διαγωνισμό, με μία (1) μόνο συμμετοχή ανά ημερολογιακή ημέρα Διάρκειας του Διαγωνισμού, ακολουθώντας την ανωτέρω διαδικασία, μπορούν δε να κερδίσουν δώρο δια του Διαγωνισμού μία (1) μόνο φορά, ανεξαρτήτως των συμμετοχών τους. 

 

10. Τα αρχεία που θα τηρεί η Διοργανώτρια ή τρίτο πρόσωπο, κατ’ εντολή και για λογαριασμό της, με τα στοιχεία των Συμμετεχόντων θα συνιστούν πλήρη απόδειξη αναφορικά με τη λήψη οποιασδήποτε συμμετοχής στον Διαγωνισμό από το σύστημα της Διοργανώτριας ή του εν λόγω τρίτου προσώπου, καθώς και την εγκυρότητα της συμμετοχής του.

 

11. ΤΡΟΠΟΣ ΑΝΑΔΕΙΞΗΣ ΝΙΚΗΤΩΝ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ: Μετά το πέρας της Διάρκειας του Διαγωνισμού θα πραγματοποιηθεί μία (1) ηλεκτρονική κλήρωση, η οποία θα περιλαμβάνει τις υποβληθείσες συμμετοχές των Συμμετεχόντων και από τις οποίες θα αναδειχθούν οι τρεις (3) νικητές του Διαγωνισμού.

 

12. Η ηλεκτρονική κλήρωση θα πραγματοποιηθεί στα γραφεία της Διοργανώτριας, τη Δευτέρα 18/01/2021 και ώρα 10:00 π.μ., παρουσία εκπροσώπων της Διοργανώτριας. Από την κλήρωση θα αναδειχθούν συνολικά  τρεις (3) νικητές (εφεξής οι «Νικητές») και τρεις (3) επιλαχόντες νικητές (εφεξής οι «Αναπληρωματικοί»), οι οποίοι θα μπορέσουν να διεκδικήσουν το δώρο, με σειρά προτεραιότητας, είτε σε περίπτωση μη έγκυρης συμμετοχής κάποιου Νικητή, είτε σε περίπτωση που δεν καταστεί δυνατή η επικοινωνία με κάποιον Νικητή, είτε σε περίπτωση που κάποιος Νικητής αρνηθεί ή δεν παραλάβει το δώρο του.

 

13. Στις εν λόγω κληρώσεις για την ανάδειξη των Νικητών και των Αναπληρωματικών θα υποβληθεί το σύνολο των «έγκυρων συμμετοχών». Ως «έγκυρη συμμετοχή» νοείται οποιαδήποτε συμμετοχή στο Διαγωνισμό για την οποία ισχύουν αθροιστικά τα κατωτέρω: α) έχει υποβληθεί σύμφωνα με τη διαδικασία που περιγράφεται στο άρθρο 7 ανωτέρω, β) δεν αποτελεί, κατά την κρίση της Διοργανώτριας, προϊόν παράνομης τεχνικής επιρροής από το Συμμετέχοντα ή τρίτο των συστημάτων της Διοργανώτριας ή εν γένει απάτης ή αθέμιτης παρεμβολής του Συμμετέχοντα ή τρίτου, γ) δεν προσβάλλει τα χρηστά ήθη και δ) έχει υποβληθεί και έχει καταχωρηθεί στα συστήματα της Διοργανώτριας, εντός της Διάρκειας, όπως ορίζεται στον όρο 6 ανωτέρω.

 

14. Δώρα Διαγωνισμού. Έκαστος Νικητής του Διαγωνισμού θα κερδίσει τo παρακάτω δώρο (εφεξής το «Δώρο»):

Ένας (1) δωρεάν καφές COFFEEBRANDS, ανεξαρτήτως είδους, ανά ημερολογιακή ημέρα, κατά το χρονικό διάστημα από 25/01/2021 έως 24/01/2022, από το κατάστημα COFFEEBRANDS της επιλογής του, το οποίο λειτουργεί εντός της Ελλάδας, με επιτόπια μετάβασή του σε αυτό.

 

15. ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗ - ΑΠΟΔΟΣΗ ΤΩΝ ΔΩΡΩΝ: Οι Νικητές θα ειδοποιηθούν με τηλεφωνική κλήση στον αριθμό τηλεφώνου, τον οποίο έχουν δηλώσει κατά τη διαδικασία συμμετοχής τους στον Διαγωνισμό, όπως αυτή περιγράφεται στον όρο 7. Οι Νικητές, προκειμένου να κατοχυρώσουν το Δώρο τους, θα πρέπει εντός αποκλειστικής προθεσμίας τριών (3) ημερών από την τηλεφωνική κλήση προς αυτούς από τη Διοργανώτρια στον τηλεφωνικό αριθμό, τον οποίο έχουν δηλώσει κατά τη διαδικασία συμμετοχής τους στον Διαγωνισμό, να δηλώσουν το κατάστημα COFFEEBRANDS, δηλ. οποιοδήποτε κατάστημα του Συστήματος Δικαιόχρησης COFFEEBRANDS στην Ελλάδα, από το οποίο θα παραλάβουν το Δώρο τους και εντός της ίδιας προθεσμίας να προσέλθουν για την παραλαβή του. Σε περίπτωση που παρέλθει άπρακτη η ως άνω προθεσμία, θα ειδοποιείται από τη Διοργανώτρια ο επόμενος κατά σειρά προτεραιότητας Αναπληρωματικός, ο οποίος θα πρέπει επίσης, τριών (3) ημερών από την τηλεφωνική κλήση προς αυτόν από τη Διοργανώτρια στον τηλεφωνικό αριθμό, τον οποίο έχει δηλώσει κατά τη διαδικασία συμμετοχής του στον Διαγωνισμό να δηλώσει το κατάστημα COFFEEBRANDS, δηλ. οποιοδήποτε κατάστημα του Συστήματος Δικαιόχρησης COFFEEBRANDS στην Ελλάδα, από το οποίο θα παραλάβει το Δώρο του και εντός της ίδιας προθεσμίας να προσέλθει για την παραλαβή του. Ο κάθε Νικητής ή/και Αναπληρωματικός για να παραλάβει το Δώρο του θα πρέπει να επιδείξει την αστυνομική του ταυτότητα και να συμπληρώσει και υπογράψει το ειδικό έντυπο παραλαβής Δώρου. 

 

16. Σε περίπτωση που παρέλθουν άπρακτες οι ως άνω προθεσμίες, το δικαίωμα για παραλαβή αυτόματα απόλλυται και ουδεμία αξίωση δύναται να προβληθεί έναντι της Διοργανώτριας. Η προσπάθεια ειδοποίησης του κάθε Νικητή ή/και των Αναπληρωματικών θα αποδεικνύεται πλήρως με την απλή βεβαίωση του σχετικά επιφορτισμένου υπαλλήλου της Διοργανώτριας.

 

17. Η Διοργανώτρια δεν φέρει καμία ευθύνη για τυχόν άκαρπες προσπάθειες ειδοποίησης του κάθε Νικητή ή/και των Αναπληρωματικών, λόγω του ότι οι τελευταίοι δεν απάντησαν στις κλήσεις της Διοργανώτριας προς τον τηλεφωνικό αριθμό που δήλωσαν κατά τη συμμετοχή τους στον Διαγωνισμό ή για οποιαδήποτε άλλη αιτία.

 

18. Με την επιφύλαξη των όρων του παρόντος οι Νικητές ή/και οι Αναπληρωματικοί που δεν έχουν συμπληρώσει το 18° έτος της ηλικίας τους, μπορούν να διεκδικήσουν και να παραλάβουν το Δώρο τους αποκλειστικά και μόνον υπό την προϋπόθεση της έγγραφης συναίνεσης από τον γονέα ή κηδεμόνα ή τον ασκούντα νόμιμα τη γονική μέριμνα αυτών.

 

19. ΕΥΘΥΝΗ: Η Διοργανώτρια δεν φέρει καμία ευθύνη εάν οι Νικητές ή/και οι Αναπληρωματικοί έχουν αρνηθεί ή αδρανήσει για οποιοδήποτε λόγο ή επιδείξουν αδιαφορία ή αμέλεια, προκειμένου να παραλάβουν το Δώρο τους ή αν η συμμετοχή τους ακυρωθεί, ή αν δεν συντρέχουν οι προϋποθέσεις συμμετοχής τους στον Διαγωνισμό. Στις περιπτώσεις αυτές οι Νικητές ή/και οι Αναπληρωματικοί χάνουν κάθε δικαίωμα, απαίτηση ή αξίωσή τους επί του Δώρου, το οποίο παραμένει εις χείρας της Διοργανώτριας, η οποία απαλλάσσεται από κάθε υποχρέωση απόδοσής του και δικαιούται να προβεί κατά την απόλυτη κρίση και διακριτική της ευχέρεια είτε στην ακύρωση του μη αποδοθέντος Δώρου είτε στην περαιτέρω διάθεσή του.

 

20. Το κάθε Δώρο που θα παραδοθεί κατά τους παρόντες όρους παρέχεται με αιτία το Διαγωνισμό, αποκλεισμένης της εφαρμογής των διατάξεων περί ευθύνης του πωλητή ή άλλων διατάξεων που θεμελιώνουν ευθύνη αναφορικά με πραγματικά ελαττώματα, συμφωνημένες ιδιότητες, κ.λπ., έναντι της Διοργανώτριας. Σε κάθε περίπτωση η ευθύνη της Διοργανώτριας περιορίζεται σε τυχόν πράξεις ή παραλείψεις από δόλο ή βαριά αμέλεια τελούμενες και σε καμία περίπτωση δεν θα εκτείνεται σε πράξεις ή παραλείψεις που οφείλονται σε ελαφρά αμέλεια, τυχαία γεγονότα ή γεγονότα ανωτέρας βίας.

 

21. Το κάθε Δώρο που θα δοθεί στο πλαίσιο του Διαγωνισμού είναι απολύτως συγκεκριμένο και προσωποπαγές, ανεπίδεκτο μεταβιβάσεως και δεν ανταλλάσσεται με χρήματα ούτε είναι δυνατό να ζητηθεί η αντικατάστασή του με άλλα προϊόντα ή δώρα.

 

22. Διευκρινίζεται ότι η Διοργανώτρια πέραν των ρητά αναφερομένων στο παρόν, δεν καλύπτουν καμία άλλη δαπάνη, που ενδεχομένως δημιουργηθεί στο πρόσωπο του κάθε Νικητή ή/και των Αναπληρωματικών κατά την παραλαβή και αξιοποίηση του Δώρου τους όπως ενδεικτικά, έξοδα ταξιδιού/μετακίνησης ή έξοδα διαμονής ή και διατροφής τα οποία θα πρέπει να καλύψει ο Νικητής ή/και οι Αναπληρωματικοί, αλλά και στο πρόσωπο των Συμμετεχόντων κατά τη συμμετοχή τους στο Διαγωνισμό κατά τα ανωτέρω.

 

23. Η Διοργανώτρια δεν φέρει καμία ευθύνη ποινική ή αστική προς τους Συμμετέχοντες ή/και τους Νικητές, για οποιαδήποτε βλάβη ήθελε προκληθεί σε αυτούς άμεσα ή έμμεσα από τον Διαγωνισμό.

 

24. ΑΝΑΚΛΗΣΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ - ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΟΡΩΝ: Η Διοργανώτρια διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιήσει ή/και ανακαλέσει τον Διαγωνισμό ή να μεταβάλει τις ημερομηνίες διεξαγωγής του ή/και οποιονδήποτε άλλο όρο του, συμπεριλαμβανομένου χωρίς κανέναν περιορισμό του τρόπου διεξαγωγής του Διαγωνισμού. Οι μεταβολές αυτές θα γνωστοποιούνται στο κοινό μέσω της ιστοσελίδας της Διοργανώτριας και του Facebook, με ημερομηνία ισχύος της ως άνω τροποποίησης ή/και ανακλήσεως κ.λπ. την ημερομηνία της σχετικής γνωστοποίησης. Η Διοργανώτρια μπορεί επίσης να διακόψει ή να ακυρώσει τον Διαγωνισμό χωρίς ειδοποίηση για λόγους δημοσίου συμφέροντος ή ανωτέρας βίας ή για οποιοδήποτε λόγο. Στις περιπτώσεις αυτές η Διοργανώτρια ουδεμία ευθύνη φέρει έναντι των Συμμετεχόντων ή/και οποιουδήποτε τρίτου. Σε περίπτωση δε ματαίωσης του Διαγωνισμού οι Συμμετέχοντες δεν αποκτούν οποιοδήποτε δικαίωμα, απαίτηση και αξίωση κατά της Διοργανώτριας ούτε νομιμοποιούνται ή δικαιούνται να ζητήσουν τη συνέχιση του Διαγωνισμού ή οποιαδήποτε αποζημίωση λόγω οποιοσδήποτε μεταβολής του. 

 

25. Η συμμετοχή στον Διαγωνισμό προϋποθέτει πρόσβαση των ενδιαφερομένων στο διαδίκτυο (internet) με δικά τους τεχνικά μέσα. Η Διοργανώτρια δεν φέρει καμία απολύτως ευθύνη εάν για λόγους πέρα από τον έλεγχό τους ή για λόγους ανωτέρας βίας (ενδεικτικά, προβλήματα ή τεχνικές δυσλειτουργίες τηλεφωνικών δικτύων ή γραμμών, online συστημάτων ηλεκτρονικών υπολογιστών, server ή provider, εξαρτημάτων υπολογιστών, λογισμικού, μη αποστολή ή λήψη δεδομένων λόγω έλλειψης διαθέσιμου χώρου ή λόγω τεχνικών προβλημάτων ή συμφόρησης στο διαδίκτυο ή σε οποιοδήποτε διαδικτυακό τόπο ή λόγω συνδυασμού αυτών των γεγονότων, διακοπή σύνδεσης με το διαδίκτυο, καθώς και προσβολή από ιούς υπολογιστών, κακόβουλες ή παράνομες ενέργειες ή επεμβάσεις τρίτων, απατηλές ενέργειες) καθυστερήσει ή αποτύχει η αποστολή των καταχωρίσεων που γίνονται στα πλαίσια του Διαγωνισμού.

 

26. Αν διαπιστωθεί ότι οποιοσδήποτε Συμμετέχων παραβιάζει ή υπάρχουν υπόνοιες ότι επιχειρεί να παραβιάσει το δίκτυο, σύστημα ή λογισμικό αυτών, η συμμετοχή του στον Διαγωνισμό ακυρώνεται πάραυτα και η Διοργανώτρια διατηρεί το δικαίωμα να αναφέρει το ζήτημα στις αρμόδιες αρχές.

 

27. Η Διοργανώτρια έχει το δικαίωμα να επαληθεύσει την εγκυρότητα των συμμετοχών και να αποκλείσει οποιονδήποτε Συμμετέχοντα επιχειρεί να παρέμβει παρανόμως στη διαδικασία συμμετοχής ή του οποίου η συμμετοχή δεν είναι σύμφωνη με τους παρόντες όρους. Επιπλέον, η Διοργανώτρια διατηρεί το δικαίωμα να ακυρώσει οποτεδήποτε τη συμμετοχή οποιουδήποτε Συμμετέχοντα στον Διαγωνισμό ή να του απαγορεύσει την περαιτέρω συμμετοχή, κατά την απόλυτη διακριτική της ευχέρεια, καθ' οιονδήποτε χρόνο, ακόμη και άνευ προειδοποιήσεως, εφ' όσον κρίνει ότι η συμμετοχή του έρχεται σε αντίθεση με διατάξεις, του νόμου ή γίνεται κακόπιστα ή καταχρηστικά ή αντίθετα προς την καλή πίστη ή τα χρηστά και συναλλακτικά ήθη, την ελληνική νομοθεσία, γίνεται κατά τρόπο που αντιβαίνει το γράμμα και το πνεύμα του Διαγωνισμού, καταστρατηγεί ή επιχειρεί να καταστρατηγήσει καθ' οιονδήποτε τους όρους της.

 

28. ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ: Στο πλαίσιο του Διαγωνισμού, η Διοργανώτρια θα τηρήσει αρχείο με τα ακόλουθα προσωπικά δεδομένα: 1) των Συμμετεχόντων (α) Ονοματεπώνυμο, (β) Κινητό Τηλέφωνο, (γ) Ηλεκτρονική Διεύθυνση e-mail, και των Νικητών ή/και των Αναπληρωματικών: (α) Ονοματεπώνυμο, (β) Κινητό Τηλέφωνο, (γ) Ηλεκτρονική Διεύθυνση e-mail, (δ) Διεύθυνση (οδός, αριθμός, περιοχή, Τ.Κ.). Τα δεδομένα αυτά θα αποτελέσουν αντικείμενο επεξεργασίας για τον σκοπό της διενέργειας του Διαγωνισμού, σύμφωνα με τους παρόντες όρους. Η επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων των Συμμετεχόντων και των Νικητών ή/και Αναπληρωματικών βασίζεται στη συγκατάθεσή τους, την οποία μπορούν να ανακαλέσουν ανά πάσα στιγμή ελεύθερα αποστέλλοντας μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στη διεύθυνση info@coffeebrands.gr. Σε περίπτωση ανάκλησης της συγκατάθεσής τους, η Διοργανώτρια δεν θα είναι σε θέση να επεξεργαστεί τη συμμετοχή τους στον Διαγωνισμό και συνεπώς η συμμετοχή τους θα ακυρώνεται. Τυχόν ανάκληση της συγκατάθεσης εκ μέρους των Συμμετεχόντων ή/και των Νικητών ή/και Αναπληρωματικών δεν θίγει τη νομιμότητα της επεξεργασίας για το διάστημα πριν την ανάκληση.

Αποδέκτες των προσωπικών δεδομένων των Συμμετεχόντων και των Νικητών ή/και Αναπληρωματικών θα είναι καταρχήν μόνο οι αρμοδίως εξουσιοδοτημένοι υπάλληλοι της Διοργανώτριας που είναι επιφορτισμένοι με καθήκοντα για τη διεξαγωγή του Διαγωνισμού. Επιπλέον, στο πλαίσιο της επεξεργασίας αυτής και για τις ανάγκες της υλοποίησης των ανωτέρω σκοπών, η Διοργανώτρια θα αξιοποιήσει υπηρεσίες τρίτων μερών, στους οποίους θα κοινοποιηθούν τα προσωπικά δεδομένα των Συμμετεχόντων και των Νικητών ή/και Αναπληρωματικών, όπως, ενδεικτικά, εταιρείες παροχής υπηρεσιών πληροφορικής και οι οποίοι θα τα επεξεργαστούν για λογαριασμό της.

Κατ' εξαίρεση, η Διοργανώτρια δύναται να γνωστοποιεί τα προσωπικά δεδομένα των Συμμετεχόντων και των Νικητών ή/και Αναπληρωματικών στις  αρμόδιες αστυνομικές και εισαγγελικές Αρχές, μόνο εφόσον υφίσταται εκ του νόμου σχετική υποχρέωση προς αυτό ή υποχρεωθεί δυνάμει απόφασης/ παραγγελίας δικαστικής αρχής. 

Τα προσωπικά δεδομένα των Συμμετεχόντων και των Νικητών ή/και Αναπληρωματικών θα παραμένουν και θα αποθηκεύονται σε ασφαλή διακομιστή εντός Ευρωπαϊκής Ένωσης και δεν θα διαβιβάζονται σε προορισμούς εκτός του Ευρωπαϊκής Ένωσης. 

Τα προσωπικά δεδομένα των Συμμετεχόντων και των Νικητών ή/και Αναπληρωματικών θα τηρηθούν για όσο χρονικό διάστημα είναι απολύτως αναγκαίο για τη διεξαγωγή του Διαγωνισμού και κάθε περίπτωση θα καταστρέφονται εντός έξι (6) μηνών μετά την ολοκλήρωση του Διαγωνισμού, εκτός εάν Συμμετέχων έχει ρητά δηλώσει ότι επιθυμεί την αποστολή ενημερωτικών και διαφημιστικών μηνυμάτων σε αυτόν από τη Διοργανώτρια, οπότε τα προσωπικά του δεδομένα θα τηρούνται μέχρι ανάκλησης της σχετικής συναίνεσής του, με αποστολή μηνύματος ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στη διεύθυνση info@coffeebrands.gr.

Οι Συμμετέχοντες έχουν το δικαίωμα πρόσβασης, δηλαδή κατόπιν αιτήματος τους αφενός να ενημερωθούν για το κατά πόσο ή όχι τα προσωπικά τους δεδομένα υφίστανται επεξεργασία και αφετέρου να λάβουν περαιτέρω πληροφορίες σχετικά με την επεξεργασία. Επιπλέον, έχουν το δικαίωμα να ζητήσουν τη διόρθωση των ανακριβών προσωπικών τους δεδομένων. Επίσης, εφόσον συντρέχουν οι προϋποθέσεις του νόμου, έχουν το δικαίωμα διαγραφής, το δικαίωμα περιορισμού της επεξεργασίας, και το δικαίωμα εναντίωσης της επεξεργασίας.

Τέλος, οι Συμμετέχοντες έχουν το δικαίωμα υποβολής καταγγελίας στην Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα (Κηφισίας 1-3, Τ.Κ. 115 23, Αθήνα) εφόσον κρίνουν ότι η επεξεργασία των προσωπικών τους δεδομένων αντίκειται στην ισχύουσα νομοθεσία.

Για περαιτέρω πληροφορίες σχετικά με την επεξεργασία των προσωπικών τους δεδομένων, τα ανωτέρω δικαιώματα τους καθώς και για την άσκηση αυτών, συμπεριλαμβανομένης της ανάκλησης της συγκατάθεσής τους, οι Συμμετέχοντες και οι Νικητές ή/και Αναπληρωματικοί μπορούν να απευθύνονται εγγράφως στη Διοργανώτρια, αποστέλλοντας μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στη διεύθυνση info@coffeebrands.gr.

Για τις ανάγκες της ισχύουσας νομοθεσίας περί προστασίας προσωπικών δεδομένων υπεύθυνος επεξεργασίας ορίζεται η Διοργανώτρια.

 

29. Οι Συμμετέχοντες δεν έχουν ούτε αποκτούν κανένα απολύτως δικαίωμα πάνω στα σήματα, ονόματα, ενδείξεις, εμβλήματα και λοιπά διακριτικά της Διοργανώτριας.

 

30. Ο Διαγωνισμός δεν χρηματοδοτείται, υποστηρίζεται οργανώνεται ή συνδέεται καθ' οιονδήποτε τρόπο με μέσα κοινωνικής δικτύωσης και τα τελευταία ουδεμία ευθύνη φέρουν έναντι των Συμμετεχόντων για τον Διαγωνισμό.

 

31. ΑΠΟΔΟΧΗ ΤΩΝ ΟΡΩΝ: Η συμμετοχή στον Διαγωνισμό συνεπάγεται την ανεπιφύλακτη αποδοχή (α) όλων των ανωτέρω όρων και προϋποθέσεων και (β) των όρων χρήσης του COFFEEBRANDS μέσω social media και website και (γ) των πάσης φύσεως όρων χρήσης των social media και website και τη συνακόλουθη παραίτηση των Συμμετεχόντων από κάθε σχετική αξίωση, απαίτηση και δικαίωμα έναντι της Διοργανώτριας. Ρητά επίσης διευκρινίζεται ότι η Διοργανώτρια ουδεμία ευθύνη φέρει έναντι των Συμμετεχόντων ή και οιουδήποτε τρίτου για παραβίαση εκ μέρους των Συμμετεχόντων των πάσης φύσεως όρων χρήσης των social media και website.

 

32. Όσοι επιθυμούν να ενημερωθούν περαιτέρω σχετικά με τον Διαγωνισμό, μπορούν να αποστείλουν σχετικό αίτημα στην ηλεκτρονική διεύθυνση info@coffeebrands.gr.

 

33. ΕΦΑΡΜΟΣΤΕΟ ΔΙΚΑΙΟ – ΔΩΣΙΔΙΚΙΑ: Οι παρόντες όροι διέπονται και συμπληρώνονται από το ελληνικό δίκαιο και οιαδήποτε διαφορά σχετική με τον Διαγωνισμό επιλύεται από τα αρμόδια δικαστήρια της Πάτρας.

 

34. Οι παρόντες όροι συμμετοχής βρίσκονται στα γραφεία της Διοργανώτριας, απ' όπου οποιοσδήποτε ενδιαφερόμενος μπορεί να λάβει αντίγραφο αυτών με δική του δαπάνη. Επίσης βρίσκονται στην διάθεση κάθε ενδιαφερομένου μέσω της ιστοσελίδας coffeebrands.win 

 

Πάτρα, 30 Νοεμβρίου 2020

Για τη Διοργανώτρια

Ο Διευθύνων Σύμβουλος

Όθων Ζέρβας

 

Instagram​

FOLLOW US FOR MORE

Άνοιξε το δικό σου Coffeebrands​

Αν επιθυμείς να  γίνεις συνεργάτης ή να μάθεις περισσότερα για το πως μπορείς και εσύ να ενταχθείς στο δίκτυο καταστημάτων Coffeebrands πάτα παρακάτω για να συμπληρώσεις τα στοιχεία σου.

Becoming a franchisee

Άνοιξε το δικό σου Coffeebrands​

Αν επιθυμείς να  γίνεις συνεργάτης ή να μάθεις περισσότερα για το πως μπορείς και εσύ να ενταχθείς στο δίκτυο καταστημάτων Coffeebrands πάτα παρακάτω για να συμπληρώσεις τα στοιχεία σου.

Επιθυμώ να γίνω Franchisee

Become a Coffeebrands Franchisee​

If you would like to become a franchisee or find out more about how you can join our Coffeebrands franchise network enter the link below to fill in your details.

Επιθυμώ να γίνω Franchisee

TRY IT NOW

Megisto, espresso is the result of a long search and is exclusively available at Coffeebrands coffee shops

 

Select beans of different origin and processing, from different latitudes of the equator, are combined to create the Megisto blend

 

We have selected varieties that create a full bodied, intense in flavor, with hints of nut and citrus fruits and low acidity blend.

 

Megisto is also available in filter, greek, instant and cold brew

Enjoy Coffeebrands​ your way

AT STORE

AT STORE

AT HOME

TAKE AWAY

Μπορείτε να απολαύσετε ένα ρόφημα Coffeebrands​

ΣΤΟ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ

ΣΤΟΝ ΧΩΡΟ ΣΑΣ

TAKE AWAY

Η εταιρεία μας, στα πλαίσια της συνεχούς ανάπτυξής της, παρέχει, σε συνεργασία με την Τράπεζα Πειραιώς Α.Ε., δυνατότητα τραπεζικής χρηματοδότησης έως και 50% του κόστους κατασκευής ενός Καταστήματος Coffeebrands, εφόσον πληρούνται οι απαραίτητες προϋποθέσεις. 

 

Η σχετική δυνατότητα αφορά και σε πέντε (5) νέα καταστήματα, τα οποία έχουν ήδη τεθεί σε λειτουργία, από τα οποία τα δύο (2) βρίσκονται στην Πάτρα, δύο (2) στην Αθήνα και ένα (1) στη Θεσσαλονίκη.

 

Για περισσότερες πληροφορίες, παρακαλώ αποστείλατε τα στοιχεία επικοινωνίας σας, καθώς και την περιοχή ενδιαφέροντός σας, στο e-mail: franchise@coffeebrands.gr

Coffeebrands happened because we share the same passion for a unique coffee experience!

With a love for quality coffee, in 2009, he opened the first Coffeebrands store. Far from the shopping center, in an alternative area of ​​the city of Patras, the first meeting place for coffee fans was created. Famous coffee brands, semi-professional equipment for coffee production at home and in the office, but also the opportunity to enjoy premium coffee and fresh snacks while shopping, have developed Coffeebrands into much more than a coffee boutique.

 

Just a few months of operation of the first store were enough for coffee lovers to make Coffeebrands a favorite destination for coffee, snacks and more! Coffee-lovers visit their own Coffeebrands to enjoy an experience that takes them to a place that feels like home.

 

A year before the first Coffeebrands store was opened, a second one was created, which was also received with great enthusiasm.

 

 Today with stores in Greece, Cyprus, Germany, Serbia, Dubai, Saudi Arabia and with a development dynamic supported by Coffeebrandisti in every neighborhood of the world, we offer much more than a coffee.

OUR PHILOSOPHY

THE IDEA

Η ΙΔΕΑ

Coffeebrands is all about offering the best espresso one can get. Each store specializes in delivering a perfect coffee cup while offering an unparallel wide range of high quality coffee products, beverages, soft drinks, sandwiches and deserts in very competitive pricing.  
The stores quality design and structure offer a pleasant and comfortable ambience for in-store consumption or take away.

TERMS AND CONDITIONS

Each Coffebrands store offers exclusively the Coffeebrands products which have been thoroughly designed to provide the base of the perfect beverage in terms of quality and unique taste.
The initial investment for a Coffeebrands store the size of 40-60 sq.m. is €45.000-€50.000 (In Greece) and includes the structuring, furnishing and equipment to jumpstart your business.
Under certain circumstances, Coffeebrands can offer a bank investment up to 50% of the construction cost for certain cities in Greece.
Entry fees are market competitive and in Athens some cases zero when a special funding program is in place. 

PRIVILEDGES

Δημιουργείστε το δικό σας Coffebrands με μια χαμηλού κόστους και περιορισμένου ρίσκου επένδυση και εξασφαλίζοντας ταυτόχρονα απόσβεση σε 12-18 μήνες.
Η τεχνογνωσία και η εκπαίδευση σε συνδυασμό με την εξαιρετική ποιότητα και αποκλειστικότητα των πρώτων υλών έχουν σαν αποτέλεσμα την παραγωγή πραγματικά ποιοτικών ροφημάτων, χαρακτηρίζοντας τα Coffeebrands ως τους ειδικούς του espresso. Παράλληλα ο αρχιτεκτονικός σχεδιασμός των καταστημάτων και η υποστήριξη από τα τμήματα marketing που παρέχονται από την εταιρεία, καθιστούν κάθε κατάστημα Coffeebrands leader στην αγορά που απευθύνεται ανεξαρτήτως ανταγωνισμού.​

Starting you own Coffeebrands business is a low cost-low risk-high yield investment with ROI in about 12-18 months.
Our know-how across a vast Coffebrands network of more than 100 stores worldwide as well as the high quality exclusive Coffebrands products and materials we offer enables us to provide detailed and thorough assistance and training to our network while maintaining the excellence level in delivering espresso.
In addition, the architectural design of the stores and our marketing support provide a real market edge, making each store a leader.

Becoming a franchisee

Become a Coffeebrands Franchisee​

If you would like to become a franchisee or find out more about how you can join our Coffeebrands franchise network enter the link below to fill in your details.

ORDER ONLINE

ORDER ONLINE

ORDER ONLINE

ORDER ONLINE

ORDER ONLINE

ORDER ONLINE

ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

FRANCHISE & ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΕΣ ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ

ACADEMY

ΓΙΝΕΤΕ ΜΕΛΟΣ ΤΗΣ ΟΜΑΔΑΣ ΜΑΣ 

MEDIA 

FRANCHISE & BUSINESS OPPORTUNITIES

franchise@coffeebrands.gr

ACADEMY

academy@coffeebrands.gr

BECOME A MEMBER OF THE TEAM 

hr@coffeebrands.gr

MEDIA 

press@coffeebrands.gr

Megisto, espresso is the result of a long search and is exclusively available at Coffeebrands coffee shops

 

Select beans of different origin and processing, from different latitudes of the equator, are combined to create the Megisto blend

 

We have selected varieties that create a full bodied, intense in flavor, with hints of nut and citrus fruits and low acidity blend.

 

Megisto is also available in filter, greek, instant and cold brew

TRY IT NOW

AT STORE

AT HOME

Enjoy Coffeebrands​ your way

Corporate HQs

Coffeebrands Switzerland A.G.

 

Bahnhofstrasse 10

6300 Zug Switzerland

+41 (0)44 266 62 75

info@coffeebrands.ch

Regional HQs

Coffeebrands Hellas S.A.

 

Άγιος Στέφανος Β.Π.

Πάτρα 25200 Ελλάδα

+30 2610 647 154

info@coffeebrands.gr

Coffeebrands Cyprus

 

Αθαλάσσας 145Α

Λευκωσία Κύπρος

+357 9954 7813

info@coffeebrands.com.cy

Coffeebrands Serbia

 

Belgrade

Serbia 

 

info@coffeebrands.rs

Coffeebrands KSA

 

King Abdulaziz

Al Qunfudhah

 +966 50 528 4043

info@coffeebrands.sa

 

Coffeebrands UAE

 

Dubai, UAE

info@coffeebrands.ae

 

Coffeebrands Germany

 

Stuttgart

info@coffeebrands.de

 

Coffeebrands Canada

 

Montreal

info@coffeebrands.ca

Greece - Germany  - Cyprus - Saudi Arabia​

95 stores worldwide​

STORES

Ελλάδα  - Γερμανία  - Κύπρος - Σαουδική Αραβία

95 καταστήματα σε όλον το κόσμο!​

ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ

ΕΛ

EN